αποφυγή bots στον apache σε ubuntu

Με το παρακάτω απλό bash script μπορεί κάποιος να σταματήσει μια συνηθισμένη ddos επίθεση από διάφορα bot..  Απλά το τρέχεις και για όσο διαρκεί η επίθεση βάζει ένα DENY rule με την βοήθεια του ufw. #!/bin/bashwhile true; doBANME=`tail -2 /var/log/apache2/access.log | head -1 |grep ‘\.net\»\|\.biz\»\|\.com\»\|\.ru\»\|\.info\»‘ | grep ‘\»POST \/’ | awk ‘{ print $1}’`if [[ … περισσότερα