Πληκτρολόγιο VNC σε UBUNTU Headless

Για να εγκατασταθεί το VNC σε συστήματα χωρίς οθόνη και με πρόσβαση μόνο μέσο SSH και με σωστό πληκτρολόγιο στο gnome δίνουμε το παρακάτω: sudo apt-get install gnome-core tightvncserver και φτιάχνουμαι το αρχείο ~/.vnc/xstartup όπως παρακάτω: #!/bin/sh xrdb $HOME/.Xresources xsetroot -solid grey #x-terminal-emulator -geometry 80×24+10+10 -ls -title “$VNCDESKTOP Desktop” & #x-window-manager & export XKL_XMODMAP_DISABLE=1 /etc/X11/Xsession