Πληκτρολόγιο VNC σε UBUNTU Headless

Για να εγκατασταθεί το VNC σε συστήματα χωρίς οθόνη και με πρόσβαση μόνο μέσο SSH και με σωστό πληκτρολόγιο στο gnome δίνουμε το παρακάτω:
sudo apt-get install gnome-core tightvncserver

και φτιάχνουμαι το αρχείο
~/.vnc/xstartup όπως παρακάτω:

#!/bin/sh

xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
#x-terminal-emulator -geometry 80×24+10+10 -ls -title “$VNCDESKTOP Desktop” &
#x-window-manager &
export XKL_XMODMAP_DISABLE=1
/etc/X11/Xsession