Εξαγωγή του BIOS της VGA

Βρίσκουμε πρώτα το id του pci για την κάρτα γραφικών lspci -vnn | grep VGA  07:04.0 VGA compatible controller [0300]: Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200eW WPCM450 [102b:0532] (rev 0a) (prog-if 00 [VGA controller]) στο παραδειγμα μας ειναι το 07:04.0 βρίσκουμε το path στο sys find /sys/devices -name “*07:04.0*”  /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:07:04.0 το bios ειναι αμέσως μετά … περισσότερα