απομακρυσμένη σύνδεση μέσω xpra και τριών ssh hops

Το σενάριο είναι να τρέξει κάποιο Χ πρόγραμμα που βρίσκετε σε server που προσεγγίζετε μονό από έναν ενδιάμεσο.

  _______                _____________________                  ____________
 /                 \             /                                                  \               /                             \
|       PC      |———|  Ενδιάμεσος server (hop1)  | ———-|  Στόχος (hop2)  |
 \_______/              \_____________________/                \____________/

Ανοίγουμε 3 τερματικά

στο πρώτο:

ssh -Llocalhost:10000:hop2ip:22 hop1ip

στο δευτερο 

   ssh hop1ip 

και από εκεί 

  ssh hop2ip

και μετά

  xpra start :100

DISPLAY=:100 chromium-browser

στο τρίτο

 xpra attach –ssh=”ssh -p10000 ” ssh:localhost:100