Μετατροπή ανεστραμμένου Postscript σε PDF

Χρειάστηκε σε μια εργασία να παραλαμβάνω αρχεία postscript ανεστραμμένα (τα γράμματα διαβάζονται με την βοήθεια καθρέφτη).
Έκανα λοιπόν τα παρακάτω για να τα μετατρέπω σε PDF με ορθή ανάγνωση του κειμένου,και σε μικρότερο μέγεθος αρχείου από το αρχικό.
Η εργασία έπρεπε να γίνετε σε μηχάνημα με Windows και έτσι κατέβασα πρώτα τα παρακάτω εργαλεία.
Το sed.exe (υπάρχουν πολλές versions για τα Windows, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να βρείτε μια έκδοση που να διαχειρίζεται σωστά τους χαρακτήρες CRLF) και το gostscript στην τελευταία του έκδοση.

Ψάχνοντας για λίγο μέσα στο postscript αρχείο βρήκα το σημείο που έπρεπε να επέμβω για να δείχνει σωστά πλέων το κείμενο.
Αντικατέστησα λοιπόν με την βοήθεια του sed τις απαραίτητες γραμμές.
Κατόπιν με την βοήθεια του gostscript και του βοηθητικού αρχείου ps2pdf μετέτρεψα το ορθό πλέων postscript σε PDF αρχείο με μέγεθος 1/10 του αρχικού!

convert.bat
@SET OLDPATH=%PATH%
@SET PATH=%PATH%;C:\Program Files\Ghostgum\gs\gs8.60\lib;C:\Program Files\Ghostgum\gs\gs8.60\bin
@sed.exe “s/ViewingOrientation: -1 0 0 1/ViewingOrientation: 1 0 0 1/;s/0 1 translate 1 -1 Height div scale/0 1 translate 1 1 Height div scale/;s/1 -1 scale 0 -1191 translate/1 1 scale 180 rotate -820 -1191 translate/” %1 > out.ps
@ps2pdf out.ps %2
@del out.ps
@PATH %OLDPATH%